Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin wypożyczalni

Korzystanie z nosidła

1. Wypożyczający oświadcza, że posiada wiedzę na temat prawidłowej pielęgnacji nosidła oraz że będzie używał go zgodnie z przeznaczeniem i z dbałością o bezpieczeństwo.

2. W nosidle nie wolno palić papierosów i przebywać w bliskim towarzystwie osób palących.

3. Nosidło nie może mieć bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami – proszę brać pod uwagę, że w nosidłach nosi się maluszki, które mogą być szczególnie wrażliwe na sierść zwierząt.

4. Wypożyczający NIE PIERZE nosidła. Wyjątkiem są przypadki, gdy nosidło bezwzględnie tego wymaga. Wówczas wypożyczający ma obowiązek skontaktować się z właścicielem PRZED PRANIEM w celu ustalenia sposobu postępowania w nosidłem. Nieodpowiednia pielęgnacja może trwale uszkodzić tkaninę.

5. Nosidło należy zwrócić w takim stanie, w jakim się ją otrzymało. Właściciel po otrzymaniu nosidła od wypożyczającego powinien dokładnie je obejrzeć. Jeśli okaże się, że nosidło została uszkodzone, właściciel powinien najpóźniej w ciągu dwóch dni od zwrotu nosidła poinformować wypożyczającego o tym fakcie.

6. Jeśli nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie lub trwałe zabrudzenie nosidła, wypożyczający jest zobowiązany naprawić powstałą szkodę. Sposób naprawienia szkody ustala właściciel nosidła.

 

OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZALNI

 

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze OWW zostały sporządzone na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa, OWW oraz przepisy prawa regulują kwestie dotyczące najmu Sprzętu oferowanego przez Wynajmującego.
 2. Właścicielem Wypożyczalni jest Dorota Jania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum noszenia – Dorota Jania”, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 8A, 30-812 Kraków, posiadająca nr NIP 6831998010.
 3. Najemca może w szybki i efektywny sposób kontaktować się z Wynajmującym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: centrumnoszenia@gmail.com lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 669-862-233 w godzinach otwarcia Wypożyczalni wskazanych na stronie https://centrumnoszenia.pl/kontakt. Adres do korespondencji: Dorota Jania Centrum noszenia – Dorota Jania ul. Wyspiańskiego 817, 32-420 Gdów.

 

2. Definicje

Użyte w OWW terminy i określenia mają następujące znaczenie: 

 1. Wynajmujący – Właściciel Wypożyczalni, o którym mowa w § 1 ust. 2 OWW.
 2. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę.
 3. Wypożyczalnia – działalność gospodarcza Wynajmującego, o którym mowa w § 1 ust. 2 OWW.
 4. Siedziba Wypożyczalni – ul. Bieżanowska 8A, 30-812 Kraków.
 5. OWW – niniejsze Ogólne Warunki Wypożyczalni.
 6. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Umowa – umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, której przedmiotem jest  Sprzęt. 
 8. Sprzęt – rzeczy ruchome oferowane przez Wynajmującego do wynajęcia, to jest:
 • nosidła turystyczne;
 • nosidła ergonomiczne;
 • lalki treningowe;
 • chusty do noszenia;
 • otulacze;
 • słuchawki wygłuszające.
 1. Opłata za przetrzymanie - kwota stanowiąca równowartość czynszu za cały okres od dnia upływu ustalonego terminu najmu do dnia zwrotu Sprzętu, odpowiadająca iloczynowi stawki dziennej czynszu oraz ilości dni przetrzymania Sprzętu ponad ustalony okres najmu. 
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

3. Czynsz i koszty

 1. Po zawarciu Umowy pobierzemy od Ciebie czynsz oraz kaucję. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące czynszu i ewentualnych kosztów najmu, natomiast kaucja została uregulowana w § 8. OWW.
 2. Czynsz stanowi iloczyn stawek czynszu za dzień najmu oraz ilości dni najmu i jest płatny z góry za cały okres najmu. 
 3. Stawka dzienna czynszu najmu jest uzależniona od rodzaju Sprzętu i wynosi:
  1. nosidła turystyczne - 25 zł/dzień;
  2. nosidła ergonomiczne - 10 zł/dzień;
  3. lalki treningowe - 20 zł/dzień;
  4. chusty do noszenia - 8 zł/dzień;
  5. otulacze - 8 zł/dzień;
  6. słuchawki wygłuszające - 8 zł/dzień.
 4. Stawki czynszu za dzień najmu podane są w kwotach brutto, w tym zawierają podatek VAT. Łączna stawka czynszu najmu jest podawana w Umowie najmu.
 5. Sprzęt wydajemy Najemcy i odbieramy nieodpłatnie w Siedzibie Wypożyczalni. Jeżeli chcesz zwrócić sprzęt przesyłką kurierską, to pokrycie kosztów takiej ubezpieczonej przesyłki należy do Twoich obowiązków. Możemy przyjąć przesyłkę wysłaną na koszt Wynajmującego, ale wówczas potrącimy kwotę kosztów ze zwracanej Ci kaucji.
 6. Wymagamy, abyś ubezpieczył przesyłkę kurierską, zawierającą Sprzęt, na kwotę odpowiadającą co najmniej równowartości wpłaconej kaucji. Koszt ubezpieczenia przesyłki ponosi Najemca. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych komplikacji na wypadek zaginięcia, uszkodzenia lub utraty przesyłki w trakcie transportu.

4. Sposób i termin wydania Sprzętu

 1. Umowę zawrzemy z Tobą w Siedzibie Wypożyczalni, w formie pisemnej.
 2. Sprzęt wydamy Ci w Siedzibie Wypożyczalni w dniu zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak, niż po wpłaceniu przez Ciebie czynszu najmu z góry za cały okres najmu oraz całości umówionej kaucji (odnośnie kaucji patrz § 8. OWW).

5. Okres  najmu 

 1. Umowa jest zawierana na czas określony, zgodny z Twoim życzeniem. Brak jest minimalnego okresu najmu Sprzętu. 
 2. Początkiem okresu najmu jest dzień wydania Ci Sprzętu w Siedzibie Wypożyczalni.
 3. Najem kończy się wraz z upływem ostatniego dnia okresu wskazanego w Umowie.  Zasady zwrotu Sprzętu zostały opisane w § 6. OWW.
 4. W przypadku, gdy koniec okresu najmu przypada na dzień inny, niż Dzień Roboczy, okres ten przedłuża się odpłatnie do upływu pierwszego Dnia Roboczego, następującego po zakończeniu okresu  najmu. Za przedłużony okres najmu jesteś zobowiązany do zapłaty czynszu według stawek dziennych, określonych w § 3.3. powyżej.
 5. Ustalony okres najmu może zostać przedłużony na Twój wyraźny wniosek, za zgodą Wynajmującego.
  1. O woli przedłużenia tego okresu musisz powiadomić Wynajmującego na piśmie (np. wiadomością e-mail, SMS, itp.), z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed upływem pierwotnie ustalonego lub już przedłużonego okresu najmu. W wiadomości  wskaż proponowany okres przedłużenia najmu. 
  2. Pamiętaj, że mamy prawo odmowy przedłużenia okresu wypożyczenia. Zwykle wyrażamy zgodę na przedłużenie najmu, chyba że wypożyczony Sprzęt został już zarezerwowany przez inną osobę.
  3. Przedłużenie okresu najmu nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zwrot Sprzętu

 1. Sprzęt musisz nam zwrócić w ostatnim dniu okresu najmu, chyba że zachodzi sytuacja opisana w  § 5. ust. 4 lub przedłużamy najem zgodnie z § 5. ust. 5 OWW.
 2. Sprzęt możesz zwrócić bezpośrednio w Siedzibie Wypożyczalni, w Dni Robocze w godzinach otwarcia Wypożyczalni wskazanych na stronie https://centrumnoszenia.pl/kontakt.
 3. Sprzęt możesz zwrócić także poprzez przesłanie Sprzętu przesyłką kurierską na adres Siedziby Wypożyczalni.
 4. Pamiętaj, że dla zachowania terminu zwrotu wystarczającym jest wydanie kurierowi przesyłki zawierającej Sprzęt w ostatnim dniu trwania okresu najmu. O fakcie wydania przesyłki kurierowi poinformuj Nas telefonicznie lub wiadomością e-mail i podaj numer przesyłki. Dane kontaktowe znajdziesz w Umowie oraz w § 1. ust. 3 OWW.
 5. Sprzęt powinieneś zwrócić w stanie kompletnym. W przypadku najmu nosideł ergonomicznych powinieneś zwrócić także otrzymaną instrukcję obsługi.

7. Zasady korzystania ze Sprzętu

 1. Wypożyczamy Sprzęt sprawny technicznie, nieuszkodzony, bezpieczny oraz czysty.
 2. W przypadku najmu nosideł ergonomicznych wydamy Ci także instrukcję obsługi producenta.
 3. Pamiętaj, że jeżeli informacje zawarte w instrukcji obsługi lub niniejszym OWW okażą się niewystarczające lub wzbudzą Twoje wątpliwości to pozostajemy w gotowości by udzielić Ci niezbędnych wskazówek. W tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób wskazany w § 1. ust. 3 OWW.
 4. Prosimy o stosowanie się zarówno do instrukcji obsługi oraz zasad wyszczególnionych w pkt 5 poniżej. Kierowanie się zaleceniami pozwoli uniknąć sytuacji, w której musielibyśmy dokonać potrącenia lub zatrzymania całości lub części wpłaconej przez Ciebie kaucji. Pamiętaj, że nie będziesz ponosić odpowiedzialności za zużycie lub pogorszenie Sprzętu, gdy zużycie lub pogorszenie będzie wynikało z normalnej eksploatacji, zgodnej z instrukcją obsługi, warunkami właściwego użytkowania i wskazaniami Wynajmującego.
 5. W szczególności zwracamy się do Ciebie z prośbą o:
  1. korzystanie ze Sprzętu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Nie używaj Sprzętu do przenoszenia zwierząt, zakupów, rzeczy, czy środków chemicznych;
  2. przestrzeganie ograniczeń technicznych i limitów wagowych Sprzętu;
  3. nie palenie wyrobów tytoniowych w pobliżu Sprzętu oraz z założonym Sprzętem;
  4. nie zbliżanie i nie pozostawianie Sprzętu w pobliżu jakiegokolwiek otwartego źródła ognia; 
  5. nie spożywanie posiłków i napojów w pobliżu Sprzętu, z założonym Sprzętem lub przez dziecko znajdujące się w Sprzęcie;
  6. przestrzeganie zaleceń co do czyszczenia Sprzętu, w szczególności nie używania do czyszczenia środków chemicznych. W przypadku poważniejszych zabrudzeń nie podejmuj samodzielnych prób ich usunięcia tylko skontaktuj się z nami i stosuj do udzielonych wskazówek;
  7. nie udostępnienie Sprzętu jakimkolwiek osobom trzecim oraz właściwe zabezpieczenie Sprzętu przed jego utratą lub kradzieżą. Pamiętaj, że to na Tobie będzie spoczywać odpowiedzialność za ewentualne zawinione uszkodzenie, utracenie lub zniszczenie Sprzętu.
 6. Sprzęt nie może zostać oddany w całości lub jakiejkolwiek części osobie trzeciej tak do bezpłatnego używania, jak i w podnajem, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W ramach korzystania ze Sprzętu dla Twoich potrzeb, ze Sprzętu może korzystać pełnoletni członek Twojej rodziny (np. małżonek, rodzic, rodzeństwo), w sytuacjach tego wymagających, w szczególności wobec konieczności zmiany osoby niosącej Sprzęt z dzieckiem (np. w trakcie wycieczki). 

8. Kaucja

 1. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i OWW, a w szczególności zabezpieczenia zwrotu nieuszkodzonego Sprzętu w umówionym terminie wymagamy wpłacenia kaucji. Jeśli zwrócisz nam w pełni sprawny Sprzęt w ustalonym terminie i zgodnie z Umową to wówczas gwarantujemy Ci zwrot 100% kaucji. 
 2. Wysokość kaucji jest uzależniona od tego, jaki rodzaj Sprzętu chcesz wypożyczyć i wynosi:
  1. 500 zł – dla nosideł turystycznych,
  2. 300 zł – dla nosideł ergonomicznych i lalek treningowych,
  3. 100 zł – dla chust i otulaczy,
  4. 100 zł – dla słuchawek wygłuszających.
 3. Wysokość kaucji jest zawsze wpisywana do Umowy.
 4. Najemco, powinieneś wpłacić kaucję niezwłocznie po zawarciu Umowy, gdyż jest to warunek wydania Sprzętu przez Wypożyczalnię. W przypadku niewpłacenia kaucji w dniu zawarcia Umowy wówczas Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 5. Kaucję możesz wpłacić wyłącznie w Siedzibie Wypożyczalni i tylko w gotówce
 6. Kaucję zwrócimy Ci przy zwrocie Sprzętu w gotówce, w siedzibie Wypożyczalni. W przypadku zwrotu Sprzętu przesyłką kurierską, kaucja zostanie zwrócona po doręczeniu nam przesyłki przelewem na rachunek bankowy. W tym celu wyślij nam wiadomość e-mail z taką prośbą i wskazaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu kaucji. 
 7. Kaucję zwrócimy Ci w całości, chyba że wystąpi sytuacja opisana poniżej.
  1. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu będziesz zobowiązany do zapłaty  Opłaty za przetrzymanie. Jeżeli zwrócisz Sprzęt po terminie, ale nie uregulujesz Opłaty za przetrzymanie w całości lub w części to potrącimy ją z kaucji w odpowiedniej części. 
  2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu z Twojej winy lub zwrotu Sprzętu niekompletnego z Twojej winy, potrącimy koszt naprawy lub uzupełnienia brakujących części Sprzętu z kaucji.
   1. Jeżeli będziemy w stanie samodzielnie wycenić koszty naprawy (np. drobne poprawki krawieckie) lub uzupełnienia brakującej części Sprzętu to wówczas zatrzymamy odpowiednią cześć kaucji, niezbędną do pokrycia kosztów naprawy a pozostałą część niezwłocznie Ci zwrócimy.
   2. Jeżeli nie będziemy mogli samodzielnie wycenić kosztów naprawy (np. ze względu na specyfikę produkcji, użyty materiał lub zachowanie bezpieczeństwa przyszłych użytkowników) lub uzupełnienia brakującej części Sprzętu to zwrócimy się o to do producenta lub dystrybutora. Po otrzymaniu wyceny zatrzymamy odpowiednią cześć kaucji, niezbędną do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu brakującej części Sprzętu a pozostałą część kaucji niezwłocznie Ci zwrócimy.
  3. Jeżeli nie zwrócisz nam Sprzętu pomimo upływu ustalonego okresu najmu to wówczas zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania całości wpłaconej przez Ciebie kaucji na poniższych warunkach. 
   1. Przed złożeniem oświadczenia o zatrzymaniu kaucji wyślemy Ci wezwanie do zwrotu Sprzętu oraz do zapłaty Opłaty za przetrzymanie, zakreślając w tym celu dodatkowy, 5-cio dniowy termin. 
   2. Jeżeli nie zwrócisz Sprzętu w tym dodatkowym terminie to wówczas wyślemy Ci oświadczenie o zatrzymaniu kaucji wraz z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty Opłaty za przetrzymanie. 
  4. W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty Sprzętu z Twojej winy, zatrzymamy złożoną przez Ciebie kaucję w całości. W razie wątpliwości, na Twoje żądanie, zwrócimy się do producenta Sprzętu z prośbą o ustalenie zakresu uszkodzeń Sprzętu i poinformujemy Cię o jego wynikach.
 8. Pamiętaj, że w każdym przypadku, gdy określenie wysokości potrącenia z kaucji wzbudzi Twoje wątpliwości możesz skorzystać: 
  1. z prawa do reklamacji, opisanego w § 9. OWW,
  2. pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów – patrz § 10. ust. 2 OWW,
  3. pomocy rzecznika praw konsumentów – patrz § 10. ust. 3 OWW,
  4. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – patrz § 10. ust. 2 OWW.

9. Odpowiedzialność Wynajmującego i reklamacja

 1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, to jest art. 471 i nast. oraz art. 664 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przysługuje Ci prawo złożenia reklamacji. Reklamację możesz złożyć odnośnie wykonania Umowy, w szczególności w przypadku:
  1. wydania Sprzętu wadliwego, uszkodzonego, niesprawnego technicznie, zabrudzonego;
  2. wydania nosidła ergonomicznego bez instrukcji obsługi;
  3. wydania Sprzętu innego, niż wskazany w Umowie;
  4. nieprawidłowego określenia wysokości potrącenia kaucji lub naliczenia Opłaty za przetrzymanie.
 3. Twoje zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, przy czym nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, następujące elementy:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer Umowy i datę jej zawarcia;
  3. opis niezgodności Sprzętu z Umową lub innej nieprawidłowości.
 4. Podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym elementów wskazanych w ust. 3 powyżej pozwoli nam na szybsze i sprawniejsze rozpatrzenie Twojej reklamacji.
 5. Reklamację możesz złożyć w dowolnej formie, w szczególności pisemnie, telefonicznie, mailowo lub listownie, pod dane wskazane w § 1. ust. 3 OWW.  
 6. Twoja reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych OWW zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. W razie wystąpienia sporu jesteśmy otwarci na polubowne rozwiązanie sprawy. W przypadku, gdy sporu nie uda się rozwiązać polubownie, masz prawo skierować sprawę do sądu, jak również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej informujemy, że masz prawo zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie możesz uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl