Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin bonów podarunkowych i voucherów

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. Definicje. 

1. Bon prezentowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Centrum Noszeniai w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Centrum Noszeniaoraz w Sklepie internetowym www.centrumnoszenia.pl;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w sklepie Centrum Noszenia lub w Sklepie internetowym;

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie www.centrumnoszenia.pl;
6. Centrum Noszenia – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Bony prezentowe. Sklep mieści sie przy ul. Bieżanowskiej 8a w Krakowie.

7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Centrum Noszenia oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
8. Wydawca – oznacza Dorotę Jania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Noszenia - Dorota Jania z siedzibą w Gdowie (32-420), Gdów 817, NIP: 6831998010, REGON: 380225055, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: centrumnoszenia@gmail.com;

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości  50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.centrumnoszenia.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym.
6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.centrumnoszenia.pl

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Centrum Noszenialub w Sklepie internetowym;
b. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym www.centrumnoszenia.pl;
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.centrumnoszenia.pl.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym na stronie www.centrumnoszenia.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu Centrum Noszenia oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
REGULAMIN VOUCHERÓW

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na indywidualną lekcję chustonoszenia i Voucherów na warsztaty chustonoszenia zwanymi dalej Voucherami.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Centrum Noszenia i w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi szkoleniowe oferowane w Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym www.centrumnoszenia.pl;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Voucheraw sklepie Centrum Noszenia lub w Sklepie internetowym;
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery, działająca w domenie www.centrumnoszenia.pl;
6. Centrum Noszenia – sklep stacjonarny, w którym oferowane są usługi oraz Vouchery. Sklep mieści się przy ul. Bieżanowskiej 8a w Krakowie.
7. Usługa – szkolenie indywidualne lub warsztaty z zakresu chustonoszenia odbywające się w Centrum Noszenia lub w miejscu zamieszkania klienta mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;
8. Wydawca – oznacza Dorotę Jania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Noszenia - Dorota Jania z siedzibą w Gdowie (32-420), Gdów 817, NIP: 6831998010, REGON: 380225055, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: centrumnoszenia@gmail.com;

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym Vouchery na indywidualną lekcję chustonoszenia owartości  200,00zł oraz Vouchery na warsztaty chustonoszenia o wartości 55,00zł.Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.centrumnoszenia.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług szkoleniowych w Centrum Noszenia.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.centrumnoszenia.pl

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi szkoleniowe nabyte w Centrum Noszenia;
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi.
b. Usługa indywidualnej lekcji chustonoszenia wykonywana jest w Centrum Noszenia lub w miejscu zamieszkania Posiadacza Vouchera w terminie ustalonym między Posiadaczem a Wydawcą.
c. Usługa warsztatów chustonoszenia wykonywana jest tylko w Centrum Noszenia w wyznaczonych przez Wydawcę terminach. Terminy warsztatów dostępne są na stronie www.facebook.pl/centrumnoszenia/events

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym na stronie www.centrumnoszenia.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu Centrum Noszenia oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl